Kvalitetssäkring

Den svenska hälso- och sjukvården omfattas av lagar och regler som ska säkerställa att patienten får en säker vård med hög kvalitet. Men också att man som patient ska bemötas med respekt oavsett ålder, kön, sexuell läggning, social ställning och tillhörighet, åsikter och härkomst.

Opemera - Privat operationsklinik i Kalix - Kvalitetssäkring
Du som patienten får en säker vård med hög kvalitet.

Eftersom vi inom vården ska se både människa och sjukdom är det av viktigt att det finns en systematik i verksamheten, som mäter var i kvalitetskedjan man befinner sig och hur man kan göra för att ständigt bli bättre. Kvalitetsarbetet påverkar inte bara patienternas upplevelse utan utvecklar även de som arbetar i verksamheten. Som medarbetare på Opemera är man med och utvecklar både sig själv och arbetsmiljön.

Att ta kvalitetsfrågorna på största allvar ger trygghet för alla som söker till verksamheten, både som patient, medarbetare och samarbetspartner. En öppenhet kring dessa frågor gör också att patienten vågar fråga och komma med konstruktiv kritik. Genom att hantera eventuella avvikelser på ett professionellt sätt, och följa upp arbetet för att kunna göra åtgärder, utvecklas också verksamhetens effektivitet.

Opemera avser att tillämpa och följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS2011:9) och ha ett avvikelsehanteringssystem för att systematiskt dokumentera, utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

En gång per år upprättas en patientsäkerhetsberättelse. I denna redogör vi för verksamhetens mål vad gäller patientsäkerhetsarbete, hur vi tar ansvar, rutiner för egenkontroller, identifiering av risker och händelseanalyser. Vi redogör också för vilka åtgärder som genomförs för en ökad patientsäkerhet samt hur vi samverkar för att förebygga vårdskador.

Opemera har upprättat interna processer och rutiner som följer avsiktsförklaringen i Helsingforsdeklarationen om patientsäkerhet inom anestesi.

Meny